CAT    ESP

SABADELL Sol, 4. 08201 (Barcelona) T. 93 725 85 28

BARCELONA Clínica Tres Torres Dr. Roux, 76. 08017 T. 93 204 13 00

Helicobacer Pylori

El descobriment de la presència d’una bactèria amb forma helicoïdal a la mucosa gàstrica, predominantment prop de la sortida de l’estómac o pílor (d’aquí que s’anomeni Helicobacter Pylori), ha suposat una canvi molt important en l’enfoc del tractament de la úlcera gàstrica i duodenal.

La seva transmissió és normalment de persona a persona i per tant és freqüent l’existència de varis afectats a la mateixa família.

Tot i que és molt freqüent en la població general (aproximadament el 40% de la població de Catalunya té colonització gàstrica per H. Pylori), la gran majoria no pateix símptomes relacionats amb aquesta infecció.

En canvi, en aquells pacients amb úlcera duodenal o gàstrica l’Helicobacter Pylori hi és present en el 95 i el 75% dels casos respectivament. Ells seran el grans beneficiats del tractament antibiòtic per eradicar aquesta bactèria, curant la úlcera i evitant així que aquesta recidivi.

De forma més ocasional s’ha relacionat l’H. Pylori amb la dispèpsia no ulcerosa o funcional i amb determinats casos de càncer d’estómac i de Limfoma gàstric tipus MALT.

El diagnòstic d’infecció per Helicobacter Pylori es realitza mitjançant l’endoscòpia gàstrica amb presa de biòpsies i es tracta amb una combinació d’antibiòtics específics per aquest tipus de bactèria.

   
Gastritis per Helicobacter Pylori